Lavirintom uma

LAVIRINTOM UMA

– tehnike za razvoj veština neophodnih za uspešno učenje-

Ako želite da rastete i razvijate se zajedno sa svojom decom i povećate stepen zadovoljstva svojim poslom, onda je ovaj trening upravo za vas… Ovaj trening će  vam pružiti praktične alatke primenjljive u vašem radu

Kome je trening namenjen?

 Stručnjacima različitih profila koji su angažovani u radu sa decom u vrtićima, školama, produženim boravcima, školama stranih jezika, edukativnim centrima i sl.:

 • vaspitačima
 • učiteljima
 • predmetnim nastavnicima
 • pedagozima
 • psiholozima
 • defektolozima
 • studentima završnih godina humanističkih fakulteta

 

Sadržaj treninga:

,,Lavirintom uma’’ fokusira se na razvoj veština neophodnih za uspešno učenje:

 • pažnja
 • planiranje
 • samoregulacija
 • emocionalna uravnoteženost
 • socijalna kompetentnost
 • razvoj odnosa poverenja između deteta i učitelja

Učešćem na treningu upoznaćete se sa konkretnim alatkama koje su lako primenjive u radu sa decom, a koje su po svojoj prirodi deci zanimljive i prihvatljive, te tako deca razvijaju navedene veštine bez osećaja otpora koji se može javiti kada je potrebno usvajati i uvežbavati nove sadržaje.

Oslanjajući se na najnovija naučna saznanja o dečijem razvoju i posmatrajući učenje kao proces u koji su uključeni svi aspekti ličnosti deteta (intelektualni, socio-emocionalni, motorički), ovaj trening nudi kombinaciju efikasnih metoda i tehnika Play terapije, Brain gym-a, Razvojnog pokreta kao i drugih psihološko-pedagoških pravaca pomoću kojih se kod dece postižu bolji rezulati u učenju, a kod stručnjaka koji rade sa decom veća uspešnost u obrazovnom procesu, a samim tim i veći stepen zadovoljstva sopstvenim poslom:

Brain gym istražuje i upotrebljava iskustva prirodnih oblika kretanja i telesnih aktivnosti koje aktiviraju mozak za optimalno učenje što omogućava učenicima optimalno korišćenje svojih urođenih mentalnih potencijala. Ovaj program temelji se na pretpostavci da je učenje kretanja temelj svih učenja, jer je čovekovo kretanje povezano sa emocionalnim i kognitivnim procesima u mozgu. Zbog toga što je pokret važan deo svakodnevice svakog deteta, primena ove metode je za decu vrlo prijemčiva i delotvorna.

Terapija igrom (Play Therapy) da bi se dečji mozak pravilno razvijao, neophodno je da dete ima dovoljno prostora sa slobodnu i spontanu igru u kojoj samostalno bira sadržaje kojih će se igrati. Poznato je da deca najbolje uče kroz igru, ali igra im takođe pomaže i u tome da njihov mozak ”obradi” nove sadržaje i integriše nova znanja i veštine. U predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu govor nije osnovni i jedini kanal komunikacije deteta sa odraslima iz svog okruženja, već je upravo igra ta koja pomaže detetu da izrazi svoj unutrašnji svet i prenese odraslima poruku u kojim segmentima mu je potrebna podrška.

Nakon završenog treninga, učesnici će steći znanja i veštine koje mogu da primene u svom radu, a uz pomoć kojih će kod dece poboljšati:

 • koncentracija i pamćenje
 • pažnja
 • veštine komunikacije
 • organizacijske veštine i planiranje
 • emocionalna ravnoteža
 • samoregulacija
 • smanjenje stresa i postizanje ciljeva
 • motivacija i lični razvoj
 • samopouzdanje i samopoštovanje
 • opšta motorička koordinacija
 • kreativnost i inovativnost

 

Autorke i voditeljke treninga:
Mila Radovanović, master psiholog, porodični savetnik
Katarina Majkić, pedagog, praktičar terapije igrom, TA savetnik

Ukoliko želite da organizujete ovaj trening u vašem gradu/ustanovi, kontaktirajte nas na email: playcentar.obuke@gmail.com