Mila Radovanović

Završila je studije psihologije 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je student Doktorskih akademskih studija psihologije u okviru kojih se bavi temama koje se odnose na psihološke procese u trudnoći. U želji da ove teme približi široj javnosti pokrenula je blog na adresi https://www.milaradovanovic.com

Svoj profesionalni angažman započela je 2006. godine u Kliničkom centru ,,Vojvodina’’, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. Tokom dve godine provedene na Klinici bavila se psihološkim aspektima reproduktivnog zdravlja žena. Putem individualnih seansi sa ženama ili u paru sa suprugom/partnerom, pružala je psihološku podršku klijentima sa problemima steriliteta, parovima koji su u proceduri vantelesne oplodnje, trudnicama sa rizičnim trudnoćama, ženama upućenim na ginekološke operacije, ženama koje se odlučuju na prekid trudnoće.

Od 2008. godine svoju karijeru nastavlja u Predškolskoj ustanovi ,,Radosno detinjstvo’’, gde su joj tokom šest godina rada glavne profesionalne aktivnosti bile usmerene na praćenje razvoja dece, prevenciju psiholoških razvojnih poremećaja i kreiranje programa podrške za decu sa smetnjama u razvoju. U okviru angažovanja u Savetovalištu za porodicu, pri predškolskoj ustanovi organizovala je treninge roditeljskih veština namenjene grupama roditelja, stručne edukacije namenjene vaspitačima, kao i individualne savetodavne razgovore sa roditeljima iz domena roditeljstva, porodičnih odnosa i razvoja deteta.

Od 2014. do 2017. radila je kao asistent na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, gde je bila angažovana na predmetima razvojna psihologija, mentalno zdravlje, psihologija emocija, psihologija ishrane, veštine komunikacije sa pacijentom, dečiji razvoj kroz igru i neuropsihologija razvojnog doba. Koautor je udžbenika ,,Mentalna higijena” za studente visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača.

Nakon više od decenije profesionalnog angažovanja u različitim institucijama, pridružuje se timu ,,Play centra”, gde radi kao stručni saradnik psiholog.

Uz svoju profesionalnu delatnost, kontinuirano se edukuje, stiče nova znanja i veštine kojima nastoji da obogati svoj rad. Tako je 2005. godine završila bazični nivo edukacije iz transakcione analize (TA 101), a zatim naredne tri godine nastavila edukaciju na naprednom kursu. 2009. godine stekla je zvanje Porodičnog savetnika završivši dvogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije, a u okviru master studija usvojila je i bazična znanja iz REBT-a (racionalno-emocionalno bihevioralne terapije). Stručna znanja obogatila je i na seminarima: Osobe sa autizmom u zajednici (2010); ,,Procena psihopatologije kod dece i adolescenata’’ (2012); Autistični spektar poremećaja: prepoznavanje i dijagnostika kod dece i mladih (2012); NTC sistem učenja- razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja (2013); ,,Mogućnosti primene teorije afektivne vezanosti u savetodavnom radu sa porodicama’’ (2013); ,,Primena teorije afektivne vezanosti u radu sa roditeljima dece sa hroničnim bolestima i razvojinim smetnjama’’ (2014), Brain gym (2015) i drugim. Pored kontinuiranog stručnog usavršavanja, prati i aktuelna naučna dostignuća. Učestvuje na naučnim seminarima i konferencijama u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor više naučno-stručnih radova, neki od njih su:

 • Radovanović, M., Mihić, I. (2018). Razvoj prenatalne vezanosti u kontekstu iskustva iz porodice porekla. Primenjena psihologija. XI/1 (53-67 strana)
 • Radovanovic, M., Jestrovic, J, Mihic, I. (2018). The Role of the Method of Conception in Description of Intensity and Type of Motivation for Parenthood. 20th International Conference on Clinical and Health Psychology of Children and Adolesents. Rome, Italy
 • Radovanović, M. (2017). The feeling of safety – matter of one’s own perception or objective hazard?. 23 International Safe Community Conference, Novi Sad, Serbia
 • Jestrović, J., Mihić, I., Radovanović, M. (2016). Tranzicija u roditeljstvo: Razlike u kvalitetu braka parova koji su začeli prirodnim putem i onih koji su začeli vantelesnom oplodnjom. Godišnjak za psihologiju. 13 (15) (55-69 strana)
 • Radovanovic, M., Fodor, M. (2015): ,,Effective discipline strategies in classroom’’, Young child conference, New York, United States
 • Radovanović, M. (2015): ,,Primena principa racionalno-emocionalno-bihevioralne terapije u radu sa roditeljima’’, Značaj porodice za formiranje kreativne ličnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Kao koautor, 2013. godine, učestvovala je u organizaciji i realizaciji projekta ,,Rano prepoznavanje i prevencija emocionalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju kod dece predškolskog uzrasta’’, pod pokroviteljstvom gradske uprave za zdravstvo grada Novog Sada

Govori engleski i nemački jezik.

Oblasti interesovanja i istraživanja:

 • Psihologija roditeljstva i priprema za roditeljsku ulogu
 • Psihologija porodice
 • Psihološka procena deteta
 • Dečija i adolescentna psihologija
 • Razvojna psihopatologija (emocionalni problemi, problemi u ponašanju, teškoće u učenju, poremećaj pažnje i dr.)
 • Psihologija darovitosti