Naš tim

NAŠ TIM

Katarina Majkić
Katarina Majkić
direktorka

Diplomirala je 2004. godine na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a pre toga, 1997. stekla je zvanje vaspitača na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Šapcu. Profesionalno i stručno usavršavanje nastavlja kroz edukacije iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Poseduje sertifikate Transakcionog analitičara – savetnika i praktičara Nedirektivne terapije igrom (Child-Centered Play Therapy i Fillial Play Therapy), koje primenjuje u radu sa decom i porodicama.

Nakon 15 godina profesionalnog iskustva u rada sa decom i porodicama u institucijama i nevladinom sektoru, pokreće Centar za razvoj potencijala dece i mladih – Play Centar.

Više o Katarini saznajte ovde.

Pogledajte ovde listu specijalizovanih edukacija za savetodavni rad sa decom, mladima i porodicama koje je Katarina Majkić pohađala.

Svetlana Lazić
Svetlana Lazić
vanredni profesor

Svetlana Lazić, doktor pedagoških nauka, zaposlena je u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Gostujući je profesor u zvanju vanrednog profesora na Fakultetu sportskih nauka Panervopskog univerziteta „Apeiron“ u Banja Luci, Bosna i Hercegovina. Polje interesovanja su joj dečja prava i dečje jasle, inkluzivno i interkulturalno obrazovanje. Nakon diplomiranja je radila kao televizijski novinar, usmerena uglavnom na teme iz oblasti obrazovnog, školskog i dokumentarnog programa. U Pokrajinskom ombudsmanu se bavila zaštitom, primenom i unapređivanjem dečjih prava. Od početka je uključena u razvoj i širenje koncepta Obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava (EDC/HRE) u Srbiji i drugih idejnih koncepata proizašlih iz njega. Autor je više udžbenika i priručnika, kao i publikacija za roditelje u izdanju Saveta Evrope. Objavljuje radove u nacionalnim i međunarodnim časopisima.

Više o Svetlani saznajte ovde.

Tanja Rajačić
Tanja Rajačić

Po završetku srednje Pedagoške škole u Novom Sadu, gde je stekla zvanje saradnika u nastavi, upisuje Višu školu za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu gde diplomira 2002. Godine. Po završetku studija zapošljava se u Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” Novi Sad, u kojoj i danas radi kao vaspitač. U međuvremenu, nastavlja dalje obrazovanje na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanja vaspitača u Novom Sadu i stiče zvanje strukovni vaspitač.

Svoje angažovanje u nevladinom sektoru nastavlja početkom 2016. Godine, pridružujući se timu Centra za razvoj potencijala dece i mladih “Play”. U okviru Play Centra, aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji programa i radionica za decu, s posebnim naglaskom na radionice i kurseve nemačkog jezika za decu predškolskog uzrasta.

Članica je Udruženja vaspitača Novog Sada, kao i Udruženja vaspitača Vojvodine.

Više o Tanji saznajte ovde.

Bojana Tankosić
Bojana Tankosić

Bojana Tankosić je završila osnovne i master studije psihologije u Novom Sadu, dok je zvanje specijalista prava deteta stekla na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanja i tehnike rada sticala je na različitim edukacijama poput:

Transakcione analize (TA 101), Racionalno emocionalne i Kognitivno Bihejvioralne terapije (REiKBT), REiKBT dece i adolescenata, Acceptance and Commitment Therapy i Compassion Focused Therapy.

Savetodavnim radom se bavi još od 2013. godine kada je obavljala pripravnički staž na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Svoja dalja iskustva sticala je u radu sa decom i adolescentima, žrtvama i svedocima u krivičnom postupku, kao i kroz rad u nevladinom sektoru.

Više o Bojani saznajte ovde.