Svetlana Lazić

Svetlana Lazić, doktor pedagoških nauka, zaposlena je u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Gostujući je profesor u zvanju vanrednog profesora na Fakultetu sportskih nauka Panervopskog univerziteta „Apeiron“ u Banja Luci, Bosna i Hercegovina. Polje interesovanja su joj dečja prava i dečje jasle, inkluzivno i interkulturalno obrazovanje. Nakon diplomiranja je radila kao televizijski novinar, usmerena uglavnom na teme iz oblasti obrazovnog, školskog i dokumentarnog programa. U Pokrajinskom ombudsmanu se bavila zaštitom, primenom i unapređivanjem dečjih prava. Od početka je uključena u razvoj i širenje koncepta Obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava (EDC/HRE) u Srbiji i drugih idejnih koncepata proizašlih iz njega. Autor je više udžbenika i priručnika, kao i publikacija za roditelje u izdanju Saveta Evrope. Objavljuje radove u nacionalnim i međunarodnim časopisima.

Diplomirala 1994. godine na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na kojem je magistrirala i doktorirala. Od 2011. godine radi kao profesor strukovnih studija za oblast Pedagoške nauke u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Od 2015. godine je angažovana i na Fakultetu za sport i turizam Tims, Univerzitet Educons u Novom Sadu, za užu naučnu oblast Komplementarne kineziološke nauke.

Radno iskustvo je nakon diplomiranja sticala u Javnom servisu Radio-televizije Vojvodina i u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu. U RTV je tokom desetogodišnjeg rada prešla put od novinara saradnika do odgovornog urednika, a dominantna ostvarenja je imala u obrazovnom, školskom, naučnom i dokumentarnom programu. Najdirektniju implementaciju pedagoških znanja imala je kao urednik serija Dete je… dete (2000-01); Ecce Homo (2002-03); Zgodna škola (2002-03); Azbuka neba (2002-04); Zdrava komunikacija (2004). Pored toga, realizovala je brojne studijske emisije ‘živog’ programa koje su uvek bile isprovocirane aktuelnim temama i dešavanjima u sistemu vaspitanja i obrazovanja i direktno imale refleksiju u pedagogiji.

Od 2004 do 2011. godine je radila kao savetnik za prava deteta u Pokrajinskom zaštitniku građana -ombudsmanu. Osim rada na pritužbama građana i građanki u području zaštite i ostvarivanja prava deteta, radila je i na unapređenju dečjih prava. Započela je pilot projekat Pravo na prava! u školskoj 2005/06. godini u 12 osnovnih škola iz APV, sa ciljem upoznavanja učenika sa korpusom dečjih prava, oblicima nasilja i zlostavljanja, diskriminacijom, predrasudama i stereotipima i sa institucijama kojima se mogu obratiti u slučaju narušavanja i kršenja njihovih prava. Usled izuzetnih rezultata, projekat se tokom školske 2006/07. godine proširio na sve osnovne škole u APV kroz saradnju pet ustanova (Pokrajinski ombudsman, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Ministarstvo prosvete, Centar za prava deteta, Save the Children UK). Tokom iste školske godine u proširivanje znanja iz pomenutih oblasti uključili su se učenici iz svih srednjih škola u APV, što je realizovano u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava. Od 2006. godine je u saradnji sa regionalnom kancelarijom Save the Children Norway za jugoistočnu Evropu intenzivno radila na osnivanju Mreže ombudsmana za decu u jugoistočnoj Evropi.

Od školske 2014/2015. godine kao predstavnik Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu sarađuje sa Savetom Evrope preko Centra za međunarodna istraživanja u obrazovanju na Univerzitetu u Cirihu (International Projects in Education, University in Zurich) i aktivno učestvuje u postavljanju koncepta Obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava (Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education – EDC/HRE) na nacionalni nivo. Urednik je svih šest EDC/HRE publikacija na srpskom jeziku. Objavljuje naučne radove u domaćim i inostranim časopisima, koautor je monografije i više istraživačkih studija. Autor je i realizator više akreditovanih programa koji su usmereni na zaštitu dece od nasilja, na inkluziju, odnosno na primenu kooperativnih motoričkih igara u razumevanju dečjih potreba i pružanju zaštite i dodatne podrške. Govori engleski jezik, služi se češkim i ruskim. Živi sa porodicom u Novom Sadu.

Oblasti interesovanja i istraživanja:

  • Dečja prava
  • Obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava
  • Zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
  • Inkluzivno obrazovanje
  • Interkulturalno obrazovanje