Tanja Rajačić

Po završetku srednje Pedagoške škole u Novom Sadu, gde je stekla zvanje saradnika u nastavi, upisuje Višu školu za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu gde diplomira 2002. Godine. Po završetku studija zapošljava se u Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” Novi Sad, u kojoj i danas radi kao vaspitač. U međuvremenu, nastavlja dalje obrazovanje na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanja vaspitača u Novom Sadu i stiče zvanje strukovni vaspitač.

Na početku profesionalne karijere radila je na poslovima saradnika u nastavi, zatim vaspitača u vaspitnoj grupi, potom je obavljala funkciju glavnog vaspitača sa grupom od 2007-2013., a potom i rukovodioca objekta bez grupe, u periodu 2012-2015. godine.

Svoje stručno usavršavanje nastavlja dalje kroz mnoge akreditovane programe za unapređivanje vaspitno-obrazovne prakse. Učestvovala je u projektu koji je imao za cilj uvođenje inovativnih metoda za učenje nematernjeg nemačkog jezika dece predškolskog uzrasta, koji se realizovao u saradnji sa Padagoškim zavodom Vojvodine. Tokom učešća u ovom projektu, stekla je kompetencije za učenje dece nemačkog jezika, po metodi Melanije Mikeš. Ovaj program uspešno je realizovala sa decom više od 10 godina, što je i predstavljala kao primere dobre prakse na više stručnih susreta i konferencija iz oblasti predškolstva. Takođe, učešćem u ovom projektu, ostvarila je saradnju sa Udruženjem Podunavskih Švaba i dva puta boravila u Nemačkoj na stručnom usavršavanju od po tri nedelje – 2006. u Hockencheimu i 2009. u Reutligenu.

U toku svog rada ostvarila je poverenje Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i bila mentor studentima tokom njihovih metodičkih praksi u vrtićima, iz oblasti razvoja početnih matematičkih pojmova, upoznavanja okoline, a trenutno je mentor studentima iz oblasti muzičkog vaspitanja. Takođe, bila je i mentor pripravnicima u toku pripravničkog staža, kao i više puta član komisije za polaganje priravničkih ispita u ustanovi.

Učestvovala je u kreiranju i realizaciji više programa i projekata u radu sa decom. Neki od njih su “Za zelenije vrtiće” i “Muzička dramatizacija bajke Palčica”, koje je i predstavljala na stručnim skupovima Udruženja vaspitača.

Takođe, bila je član Tima za Prevenciju dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na niovu ustanove “Radosno detinjstvo” Novi Sad u jednom mandatu, kao i član Tima za razvojno planiranje Ustanove u tri mandata po 4 godine. Bila je i predsednik Timova i Aktiva vaspitača na nivou vrtića duži niz godina.

U periodu od decembra 2012. do jula 2015. godine, obavljala je funkciju rukovodioca vrtića bez grupe, gde je organizovala rad 65 zaposlenih i boravak 560 upisane dece u 20 vaspitnih grupa.

Početkom 2015. započinje njeno interesovanje i angažovanje u okviru organizacija civilnog sektora. Učestvovala je u promociji kampanje “Roditelj plus – batine minus”, koju je realizovala Mreža organizacija za decu Srbije MODS. Svojim aktivizmom u organizacijama civilnog sektora, radi na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Pridružuje se timu Centra za prevenciju devijatnog ponašanja kod maldih – Target, u kojem nastavlja da se edukuje na temu prevencije zlostavljanja dece i mladih putem informaciono-komunikacionih tehnologija. U okviru ove organizacije, deo je tima realizatora akreditovanog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama “Pomoć detetu/učeniku u kriznim situacijama|, koji je akreditovan od strane ZUOV-a.

Svoje angažovanje u nevladinom sektoru nastavlja početkom 2016. Godine, pridružujući se timu Centra za razvoj potencijala dece i mladih “Play”. U okviru Play Centra, aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji programa i radionica za decu, s posebnim naglaskom na radionice i kurseve nemačkog jezika za decu predškolskog uzrasta.

Članica je Udruženja vaspitača Novog Sada, kao i Udruženja vaspitača Vojvodine.